Diğer Harfler

"A" Harfiyle Başlayan İsimler

Toplam isim Sayısı : 861
 • Abad
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :

  Şen, bayındır, sonsuz gelecek zamanlar.

 • Abaza
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan bir halk. 2. Bu halka mensup olan kimse. 3. Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Os­manlı vezirlerinden.
 • Abbad
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yeri­ne getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab dan.
 • Abbas
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.
 • Abdi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili.
 • Abdullah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah ın kulu.
 • Abdurrahman
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Rahmet sahibi olan Allah ın kulu.
 • Abdülaziz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.
 • Abdülbaki
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ın isimlerinden.
 • Abdülbari
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Yaratan, yaratıcı Allah ın kulu. Bari ismi, Al­lah ın isimlerindendir. Abd takısı al­madan kullanılmaz. Yaratan, yaratıcı olan Allah ın kulu.
 • Abdülbasir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Al­lah ın kulu.Her şeyi görüp anlayan Allah ın kulu.
 • Abdülbasit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah ın kulu. - Allah ın isimlerinden.Rızkı yayıp bollaştıran Allah ın kulu
 • Abdülbedi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah ın isimlerinden. Bedinin kulu.
 • Abdülberr
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Berr in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah ın isimlerindendir.
 • Abdülcebbar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, Allah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan Allah ın kulu.
 • Abdülcelil
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Büyük, ulu, yüce Allah ın kulu. Celil, Allah ın isimlerindendir. En yüce olan Allah ın kulu
 • Abdülcemal
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Güzellikleri kendinde toplayan Allah ın kulu.
 • Abdülcevat
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Cömert olan Allah ın kulu.
 • Abdülehad
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah ın kulu. Ehad, Allah ın isimlerindendir.
 • Abdülesed
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Aslan ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s) m reddet­tiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.
 • Abdülevvel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan Allah ın kulu.
 • Abdülezel
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah ın kulu. Ezelden beri var olan Allah ın kulu.
 • Abdülferid
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Tek, eş­siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah ın kulu.
 • Abdülfettah
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Gizli şeyleri açığa çıkaran Allah ın kulu. Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle­rini açan Allah ın kulu. Allah ın isimlerindendir.
 • Abdülgaffar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kulla­rının günahlarını affeden Allah ın ku­lu.. Allah ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanıl­maz.
 • Abdülkadir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kudretli ve güçlü olan, Allah'ın kulu.
 • Abdülkerim
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.
 • Abdürrauf
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Çok merhamet eden, esirgeyen Allah ın kulu. Rauf olan Allah ın kulu.
 • Abdürreşid
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Allah´ın isimlerinden. Reşid´in kulu.Doğru yolu gösteren Allah´nın kulu.
 • Abdürrezzak
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Bütün mahlukların rızkını veren Allah´ın ku­lu. - Rezzak, Allah´ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz. Tüm yaratıklara rızkını veren Allah´ın kulu.
 • Abdüssamed
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. - Samed, Allah´ın isimle­rindendir. "Abd" takısı almadan kul­lanılmaz.
 • Abdüssamet
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. - Samed, Allah´ın isimle­rindendir. "Abd" takısı almadan kul­lanılmaz.
 • Abdüsselam
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Barışçı olan Tanrı´nın kulu Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah´ın ku­lu. - es-Selam kelimesi, Allah´ın isim­lerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılamaz.
 • Abdüssemi
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu. Her şey­den arınmış olarak bütün sesleri, söz­leri ve kelimeleri işitip ayırdeden yü­ce Allah´ın kulu.
 • Abdüssettar
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Günah­ları örten, gizleyen Allah´ın kulu.
 • Abdüşşahid
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Şahid´in kulu. Görünen ve görünmeyen eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu­lunduran Allah´ın kulu. - Şahid, Al­lah´ın isimlerindendir.
 • Abdüşşekür
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Al­lah´ın kulu. - Şekür, Allah´ın isimle­rindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz.
 • Abdüzzahir
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delil­lerle belli olan Allah´ın kulu.Ez-Za­hir, Allah´ın isimlerindendir.
 • Abendam
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Güzel vü­cutlu, güzellik.
 • Aber
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Hz. Nuh´un erkek torunu.
 • Abgun
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  1. Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta
 • Abgül
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Su gibi berrak ve duru olan gül.
 • Abhiz
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Farsça
  İsim Anlamı :
  Büyük dalga. 2. Kaynak. 3. Su yolu
 • Abılayhan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  Orta cüz Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, Hive hanlıklarına karşı ustaca savundu (1711-1781).
 • Abışka noyan
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  İlhan­lı komutan. Abuşga
 • Abid
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  İbadet eden, tapan kul. Allah´a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köle­ler.
 • Abidin
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  İbadet eden, tapan kullar.
 • Abit
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  İbadet eden, tapan kul. Allah´a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid. Kullar, köle­ler.
 • Abşar
  Cinsiyet : Kız
  İsim Kökeni : Arapça
  İsim Anlamı :
  Şelale
 • Abuşka
  Cinsiyet : Erkek
  İsim Kökeni : Türkçe
  İsim Anlamı :
  1. Kadının kocası, eş. 2. Yaşlı, sözü dinlenen kimse.Koca, zevc, yaşlı erkek